Kanvas Modeli ile Şirketlerin Yönetimi

Alexander Osterwalder tarafından ortaya konan Kanvas Modeli, bir işletmenin “değeri” nasıl yaratıp, nasıl dağıttığını ve finansal sürekliliğini kazandığını tanımlamakta olan  mantıksal bir modelidir. Bu modelde iş ile ilgili nasıl kazanç elde etmenin hedeflendiği ve işin dört temel unsuru olan müşteri, öneri (satılan ürün), altyapı ve finansal sürekliliği içermektedir. Bu unsurlar dokuz farklı temel yapı taşından meydana gelmektedir.

Müşteri Segmentleri: Pazarın bölümlenmesi anlamına gelen segmentasyon, geniş bir pazarın ortak ihtiyaçlara ve özelliklere sahip tüketici alt gruplarına bölünmesi ve bu grupların ihtiyaç ve isteklerini hedefleyecek pazarlama stratejileri oluşturulmasıdır. Çok çeşitli olabilen müşteri segmentleri, kitlesel pazar, çeşitlilik arz eden pazar, çok taraflı pazar ve niş pazarlar olarak ifade edilebilir.

Değer Önerileri: Değer önerisi, bir işletmenin müşterilerine sunduğu faydaların toplamı olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda, müşteri tarafından bir firmanın diğerine tercih edilme sebebi olarak da vurgulanabilir. Her bir değer önerisi, spesifik bir müşteri segmentinin  gereksinim duyduğu, belirli ürün ve hizmet paketlerinden oluşmaktadır.

Kanallar: Bir işletmenin değer önerisi sunmak istediği müşteri segmentiyle nasıl iletişim kuracağını ve o segmente nasıl ulaşacağını açıklayan yollardır.  İletişim, dağıtım ve satış kanalları, bir şirketin müşterileri arasındaki arayüzü oluşturur. Kanallar, müşteri deneyiminde önemli fonksiyonlara sahiptir.

Müşteri İlişkileri: Bir işletmenin spesifik müşteri segmentleriyle kurduğu ilişki çeşitlerini tanımlamaktadır. Bir işletme, her farklı müşteri segmenti ile kuracağı ilişki çeşidini net bir şekilde tespit etmelidir. Bu müşteri ilişki çeşitleri, yaygın otomatik ilişkilerden spesifik kişiye özel ilişkilere kadar uzanmaktadır.

Gelir Akışı: Gelir akışı, bir işletmenin her bir segmentten kazandığı nakdi ifade eder. Bir iş modelinin kalbi müşteriyse, gelir akışı da onun ana arteridir. Burada, temel olan unsur, her bir segmentte müşterilerin içtenlikle para ödemek istedikleri değer nedir? Bunu net olarak görebilen işletme, farklı segmentlerden birden fazla gelir akışı oluşturabilir.

Temel (Kilit) Kaynaklar: Bütün iş modelleri temel kaynaklara gereksinim duyar. Bir firmanın değer önerisi oluşturup sunması, değişik pazarlara ulaşması, segmentlerle olan ilişkilerini koruyup sürdürmesi ve gelir kazanmasının temelinde bu temel kaynaklar bulunmaktadır. İş modeline göre çok çeşitli temel kaynaklar mümkün olabilir. İşletme bu temel kaynakların sahibi, kiracısı veya temel ortaklardan biri olabilir. Bu kaynaklar, fiziksel, fikri, beşeri ve finansal olarak kategorize edilebilir.

Temel (Kilit) Faaliyetler: Kilit faaliyetler, bir işletmenin başarılı bir şekilde yürütülmesi için en temel faaliyetlerdir. Kilit kaynaklar gibi aynı amaca hizmet etmektedirler; bir değer önerisi yaratıp sunmak, farklı pazarlara erişmek, müşteri ilişkilerini canlı tutmak ve gelir kazanmak için olmazsa olmazdır.

Temel Ortaklıklar: İşletmenin sahip olduğu iş modelinin işleyişini sağlayan tedarikçi ve ortaklardan oluşan ağ anlamına gelir. Çok farklı nedenlerle kurulabilen iş ortaklıkları genellikle iş modelinin bölünmez birer halkası haline gelir. İş ortaklıklarının genel nedenleri arasında iş modellerini geliştirmek, riskleri minimize etmeye çalışmak ya da yeni kaynak kazanmak gibi unsurlar belirtilebilir.

Maliyet Yapısı: Maliyet Yapısı bir iş modeli faaliyette iken orta çıkacak olan bütün maliyetleri kapsamaktadır. Örneğin  değer yaratmak ve sunmak, müşteri ilişkilerini canlı tutmak, gelir kazanmak hep maliyet oluşturan eylemlerdir.  Bu tür maliyetler, kilit kaynak, faaliyet ve ortaklıkları belirledikten sonra daha kolay ifade edilebilir.