• İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Murat KASIMOĞLU

Home QPIC-RS

QPIC-RS

Amaç: Ömer Turhan’ın oluşturduğu QPIC-RS matrisi, iş fonksiyonları ve akışının haritalamasını sağlar. İsminde Quality(Kalite), Process(Süreç), Information(Bilgi), Communication (İletişim)- Roles(Roller), Stage (Aşama) sözcüklerini içeren matris ile bu bahsedilen kavramların firmaya ait reel haritası çıkarılır. QPIC-RS Kanvas’ı kullanılarak işletmenin iş fonksiyon ve akış haritalaması yapılır. Bu modelle ile yapılardaki temel süreçler ve yetkinlikler süperpose edilir.

Eğitim İçeriği: Bu eğitimde QPIC-RS nedir? İşletmelerde süreçlerin tasarımı ve akışların yapısal olarak bütünleştirilmesi nasıl sağlanır? Yapıların QPIC-RS matrislerinin çıkarılması ve bu çerçevede organizasyonel yapılarda bütünleştirme sağlanması için temel araçlar ve uygulamalar nelerdir?  Bunlar, eğitim süresinde açıklanmaktadır. Karmaşık iş yapılarının etkin sonuçlar verebilmesine yönelik olarak matris tasarımlarının yapılması.

– QPIC-RS yöntemi ile firmanın sahip olduğu temel yetenekler ve değer önermesi, temel, sektörel ve rekabete dayalı bilgileri, iş modeli ve stratejileri incelenerek, gerekli değişimlerin başlatılmasında faydalı bir perspektif elde edilmesini sağlanır.
– QPIC-RS, işletmede devam eden birçok süreç ve bu süreçlerde rol alan yöneticiler ve çalışanların yetkileri, iletişim süreçlerinin işleyişinin daha kolay anlaşılır ve daha çok fayda sağlayıcı bir perspektifte olmasına katkıda bulunur.
– Ayrıca QPIC-RS, organizasyonun iç kurallarının ve kendisinin uyması gereken yasal kurallar çerçevesinde verimliliğe katkı sağlayacak şekilde etkin biçimde uygulanabilmesine destek olur.
– Ayrıca QPIC-RS yöntemi,  şirketin dijital dönüşüm hazırlığı için de kullanışlı bir yöntemdir.

Kimler Katılmalı: Üst ve orta düzey yöneticiler, firma sahipleri.

Elde Edilecek Kazanımlar: Şirkete ait QPIC-RS matrisini oluşturabilmek, bu yöntem kapsamında yerinde inceleme, derinlemesine mülakat, anket, açık tartışma, odak grup tekniklerinin kullanılabilmesi, şirkete ait yapısal, sektörel, fonksiyonel akışlar, bilgi iletişim teknolojisi vb. reel çerçevelere ulaşabilmek.

– İş fonksiyonlarının karmaşık yapılarının anlaşılması,
– İşlerin değer akış sistemlerinin çıkarılması,
– Kalite ve standartların belirlenmesi,
– Süreçlerin temel yapısı ve mimarisinin analizi,
– Birimler arası iletişim ve işbirliğinin önemi,
– Kübik iş ilişkileri ve süreçlerin yönetimi,
– Roller ve görevlerin yapı ile örtüşmesinin sağlanması.

Yöntem: Kavramsal analiz, örnek olay çalışması, asenkron yaklaşımlar, benchmarking, kanvas modeller.

Süre: 3 Saat.

Eğitim Şekli: Online-On site.

Veritabanı: EBSCO-Wiley-Sage, HBR, Workcube

Süre: 3 Saat

Kaynaklar

https://wiki.workcube.com/help/9549