• İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Murat KASIMOĞLU

Home Rekabet Analizi

Rekabet Analizi

Amaç: Elmas modeli, rekabet gücünü analiz etmek için Prof. Dr. Porter tarafından geliştirilmiş bir yöntemdir. Rekabet analizi işletmeyi ve işletmenin içinde bulunduğu pazarı ve rekabet koşullarını anlamaya yardımcı olur. Böylelikle proje ekibine rekabetçi üstünlük kazandırma perspektifi sağlanır.

Eğitim içeriği: Mezo düzey analiz nedir? Pest analizi ve mikro düzey analiz ile mezo düzey analiz arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi?  Mezo düzey rekabet koşulları ve sürdürülebilir iş sistemlerinin temel özellikleri nelerdir? Sektörlerin temel anahtar performans kriterleri çerçevesinde şirketlerin rekabet ve büyüme stratejilerinin tasarımlanması bu eğitimin temel kapsamını oluşturmaktadır.

– Pazar Analizi,
– Durumsal Yalaşım,
– Makro ve Mikro Çevre Analizi (PESTE Analizi)
– Rekabet Analizi Parametreleri,
– SWOT Analizi, PARETO Analizi,
– Stratjik Karar Modeli: BCG Matrisi,
– Mavi Okyanus Stratejisi,
– Rekabet Activity Grid,
– Rekabet Örnekleri ve Glokal Strateji,
– Alternatif Pazarlama Stratejileri (WOM,Viral, Guerilla)
– Alternatif Dağıtım ve Mağazalaşma Stratejileri.

Kimler Katılmalı: Üst ve orta düzey yöneticiler, firma sahipleri.

Elde Edilecek Kazanımlar: İşletmenin pazar payını büyütmek ve pazar lideri ve rakip şirketlere karşı alternatif yöntemler üretebilmek ve büyüme stratejileri geliştirmek temelinde aşağıdaki konularda kazanımlar elde edilmektedir.

– Mezo düzey analizin anlaşılması,
– Farklı analiz seviyelerinin karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi,
– Sektörel düzey rekabet ve büyüme stratejilerinin anlaşılması,
– Kısa-orta ve uzun vadeli sektörel kârlılık-sürdürülebilirlik yaklaşımları,
– Gerileyen ve büyüyen sektörlerin temel özelliklerinin anlaşılması.

Yöntem: Kavramsal analiz, örnek olay çalışması, asenkron yaklaşımlar, benchmarking, kanvas modeller.

Süre: 3 Saat.

Eğitim Şekli: Online-On site.

Veritabanı: EBSCO-Wiley-Sage, HBR, Workcube

Kaynaklar

Gürpınar,K. & Sandıkçı,M. (2008) Uluslararası rekabetçilik analizinde Michael E. Porter’ın Elmas Modeli yaklaşımı: Türkiye’deki bazı endüstrilerdeki uygulanabilirliğinin ve sonuçlarının araştırılması. Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18, 106-125.

Koç,M.& Özbozkurt, O.B. (2014) Ulusların Rekabet Üstünlüğü ve Elmas Modeli Üzerine Bir Değerlendirme. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi Cilt 2, Sayı 3, 2014, ss.85-91 ISSN:2147-804X http://www.isletmeiktisat.com

Mcfetridge, D. G. (1995) “Competitiveness: Concepts and Measures”, Occasional Paper, Number: 5, Canada, s. 11<

Porter, M.E. (1990), “The Competitive Advantage of Nations”, Harvard Business Review, April, 73- 91.